AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

HUKUK TERİMLERİ

Acir
Sahip olduğu malı kiraya veren kimse
Aciz
Borçlarını ödeyemeyecek durumda olan kimse
Aciz Vesikası
Eğer alacaklı, alacağının tamamını alamamış ise, kalan miktar için kendisine verilen vesika (İKK 143)
Adem-i ifa
Yerine getirmemek, borcu ödememek, yapmamak
Bağıt
Akit
Beher
Her biri
Bilâ-sebeb
Sebepsiz
Bölünebilir Edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişim olmaksızın, birden fazla parçaya ayrılarak ifa edilebilen edim
Bölünemez Edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişim olmaksızın, birden fazla parçaya ayrılarak ifa edilemeyen edim
Celpname
Yargılamada, davacı, davalı, tanık, bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı
Cürmiyet
Suç hali, suçluluk